کارکنان

Babak's Picture

بابک شکوهی
طراحی سایت

 

 

اما استیل
ویراستار متون انگلیسی

Emma's Picture اما ویراستاری موفق و شناخته شده در سطح بین المللی است، با تجربه بسیار زیاد در زمینه متون گوناگون. در طول عمر کاری خود، اما در پروژه های متنوعی همکاری داشته اعم از متون علمی و متون درسی پزشکی، مطالب مورد استفاده در وبسایت، روزنامه، کتابهای تخیلی و کتاب اخیر غزل امید بنام مریم و آقای خاخام.

اما همچنین در ویرایش سخنرانی های ایراد شده در مجلس سنای آمریکا و سازمان بهداشت جهانی شرکت داشته و در تهیه نامه ای که در ثبت کنگره آمریکا پذیرفته شده، نقش کلیدی داشته است.