کمکهای نقدی

فقط یک سوم جدال برای کمک به هشت کودک سوخته ایرانی به سر رسیده است. اگر در شرایطی هستید که می توانید در این امر مشارکت کنید، لطفا درنگ نکنید.

برای اهداء هر مبلغی، لطفا روی تصویر مقابل یا روی این نگاشته کلیک کنید.

اگر بتوانیم محمد را به آمریکا ببریم، خواهیم توانست که برای دیگر کودکان سوخته نیز همین کار را بکنیم، و نه تنها برای کودکان سوخته ایرانی، بلکه برای همه کودکان سوخته در سراسر جهان. از شما خواهش می کنم که به من کمک کنید که به این کودکان کمک کنم. سپاسگزارم!

برای اهدائیه ای که معاف از مالیات است، فقط لازم است که روی لینک پایین کلیک کنید. در اینجا از توجه مستمر شما و پشتیبانی شما از این کودکان عمیقا سپاسگزاریم.


برای اهداء اینجا را کلیک کنید
(به وبسایت دیگری هدایت می شوید)